Algemene voorwaarden

Artikel 1. Woorden
In het kader van deze algemene voorwaarden hebben de woorden de volgende betekenis:

1.1. Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden, geldend voor de rechtsbetrekking tussen de deelnemer en Sport Allee. Gebruikmaking van de diensten van Sport Allee veronderstelt bekendheid met deze algemene voorwaarden, alsmede de acceptatie hiervan;

1.2. App: de applicatie van Sport Allee die te downloaden en gebruiken is op mobiele telefoon en/of tablet;

1.3. Overeenkomst: iedere overeenkomst van dienstverlening of andersoortige overeenkomst die Sport Allee met de deelnemer aangaat en alle daaruit voortvloeiende en/of mee samenhangende overeenkomsten en/of verbintenissen.

1.4. Medewerker: een natuurlijke persoon die werkzaam is bij of verbonden is aan Sport Allee, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;

1.5. Offerte/Aanbieding: het vrijblijvende aanbod door Sport Allee aan de deelnemer gedaan;

1.6. De deelnemer: de natuurlijke persoon die bij Sport Allee diensten en/of producten afneemt;

1.7. Partijen: Sport Allee en de deelnemer gezamenlijk;

1.8. Diensten: Alle aan de deelnemer te leveren of geleverde producten en diensten van Sport Allee, onder andere bestaande uit bootcamp trainingen en verkoop van kleding;

1.9. Lidmaatschap: de overeenkomst die tussen partijen ontstaat door inschrijving van de deelnemer.

1.10. Intellectueel eigendom: alle intellectuele eigendomsrechten van Sport Allee waaronder begrepen het auteursrecht;

1.11. Persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

1.12. Dagen: alle kalenderdagen;

1.13. Overmacht: elke van de wil van Sport Allee onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst te voorzien in het bedrijf van Sport Allee

of haar toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Sport Allee niet kan worden gevraagd;

1.14. Niet toe te rekenen tekortkoming: onder andere oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, staking, storing van systemen/software, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door derde(n);

1.15. Sport Allee: De V.O.F. “Sport Allee”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74965476, gevestigd aan de Vossestaart 6, 7942NW Meppel;

1.16. Website: https://www.sportallee.com 1.17. Web shop: https://www.sportallee.com

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Sport Allee ter zake van het gebruik van haar diensten, alsmede op alle aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Sport Allee zich verbindt of zal verbinden om diensten en/of producten te leveren. Deze algemene voorwaarden zijn in ieder geval van toepassing op alle strippenkaarten, abonnementen en gratis proeflessen die Sport Allee aanbiedt, alsmede op alle verkopen in de web shop van Sport Allee.

2.2. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Deze instemming brengt nooit met zich mee dat de afwijkende voorwaarden voor de deelnemer ook op andere overeenkomsten tussen Sport Allee en de deelnemer van toepassing zijn.

2.3. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de overeenkomst opgenomen voorwaarde onderling tegenstrijdig is, geldt de in de overeenkomst opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

2.4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig is, blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling(en) zal/zullen worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling die de door de niet geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk, zal benaderen.

2.5. Wanneer deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn tussen partijen, dan brengt deze instemming met zich mee dat deze algemene voorwaarden ook van toepassing zijn op andere (toekomstige) overeenkomsten tussen Sport Allee en de deelnemer.

2.6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. Een door Sport Allee gedane offerte of aanbieding is altijd vrijblijvend en kan door Sport Allee op ieder moment ingetrokken worden.

3.2. Een overeenkomst tussen Sport Allee en de deelnemer komt tot stand op het moment dat de deelnemer zich aanmeldt voor een proefles, een strippenkaart koopt, een lidmaatschap koopt en/of een ander product via de webshop en/of website van Sport Allee koopt. De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.

3.3. De deelnemer dient een medische contra-indicatie voor het beoefenen van sportactiviteiten en/of bootcamp te melden aan Sport Allee. Sport Allee is op grond van voorgaande bevoegd de deelnemer te weigeren.

3.4. Indien de deelnemer de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, dan is het voor de deelnemer niet mogelijk om deel te nemen aan enige activiteit van Sport Allee.

3.5. Indien de tussen partijen gemaakte afspraken type- en/of spellingsfouten bevatten dan is Sport Allee hier niet aan gebonden en wordt Sport Allee in staat gesteld deze fouten te herstellen.

3.6. Alle opdrachten en/of overeenkomsten gelden als uitsluitend aan Sport Allee gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling was dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

Artikel 4. Annulering /opzegging/ herroepingsrecht van de opdracht

4.1. Sport Allee behoudt zich het recht voor om gesloten overeenkomsten zonder opgave van reden te annuleren.

4.2. Opzegging kan iedere dag van de maand plaatsvinden. Indien een deelnemer een lidmaatschap wenst op te zeggen geldt één kalendermaand opzegtermijn. Opzegging geschiedt via de website van Sport Allee.

4.3. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland, te beoordelen door Sport Allee, kan de geldigheid van de strippenkaart of het lidmaatschap worden opgeschort.

4.4. Voor overeenkomsten die via de web shop en/of website van Sport Allee zijn gesloten geldt een bedenktijd van veertien dagen. De deelnemer heeft gedurende dit termijn de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. De deelnemer die de overeenkomst wil herroepen dient dit te melden door het sturen van een e-mail naar info@sportallee.com. De deelnemer ontvangt vervolgens per e-mail het herroepingsformulier. Als de deelnemer tijdens de bedenktijd gebruikmaakt van de diensten van Sport Allee en hij of zij vervolgens gebruikmaakt van het herroepingsrecht, dan is hij of zij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij of zij gebruik heeft gemaakt van de diensten van Sport Allee.

4.5. Annulering of wijziging van de overeenkomst door de deelnemer, geeft Sport Allee recht op vergoeding van gemaakte kosten alsmede schadevergoeding wegens winstderving.

Artikel 5. Prijzen

5.1. Overeengekomen tarieven zijn inclusief BTW tenzij anders overeengekomen. 5.2. Sport Allee indexeert haar prijzen jaarlijks op 1 januari. De deelnemer wordt schriftelijk van de indexatie op de hoogte gesteld.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

6.1. Een lidmaatschap wordt maandelijks rond de 1e dag automatisch van de bankrekening van de deelnemer afgeschreven. Indien het verschuldigde bedrag niet van de bankrekening kan worden afgeschreven dan wordt een bedrag van €5,- administratiekosten in rekening gebracht, welke tegelijkertijd met de eerstvolgende maandbetaling zal worden afgeschreven.

6.2. Indien de deelnemer een bestelling plaatst in de webwinkel van Sport Allee, dan dient de deelnemer direct bij bestelling via iDeal te betalen.

6.3. Er zijn geen terugbetalingen mogelijk op de strippenkaart van Sport Allee. Alle strippenkaarten hebben een beperkte geldigheid van 3 maanden.

6.4. Wanneer een automatische incasso mislukt, dan is de deelnemer direct in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

6.5. In alle gevallen waarin de deelnemer jegens Sport Allee in verzuim is, is van rechtswege het gevolg: a. Sport Allee is gerechtigd de dienstverlening per direct te onderbreken of te beëindigen; b. Over de hoofdsom dan wel een niet afgelost gedeelte van de hoofdsom is de deelnemer vanaf de dag van het verzuim tot de dag der algehele voldoening aan Sport Allee de wettelijke rente verschuldigd; c. De deelnemer is aan Sport Allee verschuldigd de incassokosten die door de niet of niet-tijdige betaling worden veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke incassokosten zijn door de deelnemer verschuldigd zodra Sport Allee voor het uitstaande bedrag de hulp van een gerechtsdeurwaarder of een jurist/advocaat heeft ingeschakeld. De incassokosten bedragen 15% op de hoofdsom vermeerderd met de wettelijke rente met een minimum van € 40,-.

Artikel 7. De trainingen

7.1. Sport Allee kan een training bij onvoldoende belangstelling annuleren tot 10 minuten voor de training.

7.2. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Het annuleren van de training om deze reden kan zowel voor de training als gedurende de training plaatsvinden. Bij het annulering van de les voor de training wordt een eventueel gebruikte strip of lidmaatschapstegoed als niet gebruikt beschouwd.

7.3. Sport Allee kan tussentijds wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters of programma’s. Dit kan tot 15 minuten voor aanvang van de training.

7.4. De deelnemer kan deelname aan de training tot 1 uur voor de training annuleren. Indien de deelnemer de training niet tijdig annuleert, dan brengt Sport Allee de reguliere kosten in rekening.

7.5. De deelnemer is verplicht, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens en na de training te melden evenals veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst.

7.6. Sport Allee kan, naar haar beoordeling, ongeschikte deelnemers uitsluiten van deelname aan een training.

Artikel 8. Overmacht

8.1. Indien Sport Allee door een haar niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Sport Allee tot enige schadevergoeding tegenover de deelnemer is gehouden.

8.2. Een niet aan Sport Allee toe te rekenen tekortkoming wordt als blijvend aangemerkt indien de desbetreffende prestatie niet binnen een redelijke termijn na het intreden van de omstandigheden zal kunnen worden verricht. Deze redelijke termijn wordt geacht in ieder geval veertien dagen te bedragen.

8.3. Indien de prestatie wel binnen een redelijke termijn kan worden verricht is de tekortkoming niet blijvend en kan noch Sport Allee, noch de deelnemer de overeenkomst ontbinden. De verplichting van Sport Allee tot prestatie wordt opgeschort zonder dat Sport Allee tegenover de deelnemer tot enige schade- of voordeel vergoeding gehouden is.

Artikel 9. Persoonsgegevens

9.1. Wanneer Sport Allee ter uitvoering van haar diensten/producten persoonsgegevens dient te verwerken, dan wordt de deelnemer aangemerkt als verantwoordelijke en Sport Allee als verwerkersverantwoordelijk in de zin van de Algemenen Verordening Persoonsgegevens.

9.2. Persoonsgegevens die door de deelnemer aan Sport Allee worden verstrekt, zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of in een overeenkomst.

9.3. De artikelen 10 tot en met 17 van deze algemene voorwaarden worden als verwerkersovereenkomst gekwalificeerd.

Artikel 10. Doeleinden van de verwerking

10.1 Sport Allee verbindt zich onder de voorwaarden van deze verwerkersovereenkomst in opdracht van de deelnemer persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst en in lijn met de doeleinden die daarmee samenhangen.

10.2. Sport Allee zal de deelnemer op de hoogte stellen van het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, de soort persoonsgegevens, de categorieën van betrokkenen en de rechten en verplichtingen van Sport Allee tegenover de betrokkenen, voor zover dit niet reeds in deze algemene voorwaarden, de privacyverklaring of de onderliggende overeenkomst is genoemd.

Artikel 11. Verplichtingen van Sport Allee

11.1. Sport Allee zal zorgdragen voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

11.2. De verplichtingen van Sport Allee die uit deze verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag Sport Allee, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers van Sport Allee.

11.3. Het is Sport Allee toegestaan (sub-)verwerkers in te schakelen.
11.4. Sport Allee zal de persoonsgegevens niet verwerken buiten de Europese Unie.

Artikel 12. Beveiliging

12.1. Sport Allee zal zich inspannen om voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens. Sport Allee heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen: – Beveiliging van computers en software met een gebruikersnaam en een persoonlijk wachtwoord; – Updates worden altijd tijdig uitgevoerd op de betreffende computers; – Medewerkers en trainers van Sport Allee hebben een geheimhoudingsovereenkomst gesloten; – Back-ups van het systeem worden elke dag gemaakt, zowel intern als extern.

12.2. Sport Allee staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.

12.3. In geval van een beveiligingsinbreuk en/of een datalek in de zin van artikel 33 van de AVG, zal Sport Allee de deelnemer zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 72 uur na ontdekking, informeren.

Artikel 13. Verzoeken van een deelnemer

13.1. In het geval van een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering en/of beperking van de verwerking door de deelnemer zoals bedoeld in artikel 15 tot en met 19 van de AVG, zal Sport Allee het verzoek zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twaalf dagen afhandelen.

Artikel 14. Geheimhouding

14.1. Op alle persoonsgegevens die Sport Allee ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze verwerkersovereenkomst rust een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover de deelnemer uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de persoonsgegevens aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden noodzakelijk is voor het uitvoeren tussen de tussen partijen gesloten overeenkomst of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 15. Audit

15.1. Sport Allee zal de deelnemer medewerking verlenen indien dit nodig is voor de in artikel 28 lid 3 onder h van de AVG bedoelde verantwoordingsplicht. Voor deze medewerking kan Sport Allee een redelijke vergoeding in rekening brengen.

Artikel 16. Aansprakelijkheid met betrekking tot de verwerkersovereenkomst

16.1. De aansprakelijkheid van Sport Allee voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze verwerkersovereenkomst is per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe

schade, tot maximaal het bedrag van de door Sport Allee ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze verwerkersovereenkomst over de maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van Sport Allee voor directe schade zal in totaal nooit meer bedragen dan het bedrag, dat wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Sport Allee. De aansprakelijkheid van Sport Allee voor indirecte schade is uitgesloten.

16.2. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Sport Allee of haar bedrijfsleiding.

16.3. Tenzij nakoming door Sport Allee blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Sport Allee wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts indien de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Sport Allee ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen.

Artikel 17. Duur en beëindiging
17.1. Deze verwerkersovereenkomst is verwerkt in deze algemene voorwaarden.

17.2. De verwerkersovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de onderliggende overeenkomst en eindigt zodra de onderliggende overeenkomst eindigt.

17.3. Zodra de verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Sport Allee alle persoonsgegevens van de deelnemer die bij haar aanwezig zijn deze en eventuele kopieën daarvan binnen redelijke termijn vernietigen.

Artikel 18. Intellectuele eigendom

18.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen behoren alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten en/of diensten van Sport Allee toe aan Sport Allee.

18.2. Het is Sport Allee toegestaan om tijdens de trainingen foto’s te maken voor promotiedoeleinden. De deelnemer gaat akkoord met de eventuele publicatie van deze foto’s.

Artikel 19. Kwaliteit van de diensten

19.1. Indien de deelnemer een klacht heeft over een dienst of product van Sport Allee, dan dient de deelnemer Sport Allee hier zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf dagen na ontvangst van de dienst of het product op de hoogte te stellen.

19.2. Klachten over diensten of producten geven niet het recht om betalingsverplichtingen op te schorten.

Artikel 20. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

20.1. Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal Sport Allee alle redelijkerwijs van Sport Allee te verwachten zorg en bekwaamheid aanwenden. Deelname aan een training geschiedt echter op eigen risico van de deelnemer. Sport Allee is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemer eventueel oploopt tijdens of ten gevolge van een training.

20.2. Sport Allee is niet aansprakelijk voor alle door de deelnemer geleden directe of indirecte schade, gevolgschade daaronder begrepen, die verband houdt met een tekortkoming door Sport Allee, dan wel door Sport Allee ingeschakelde personen in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld.

20.3. Sport Allee is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van eigendommen van de deelnemer, door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Sport Allee geleverde diensten.

20.4. Indien Sport Allee, met inachtneming van het voorgaande, aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs-) aansprakelijkheidsverzekering van Sport Allee voor uitkering in aanmerking komt. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 50% van het factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst, zulks te allen tijde met een maximum van € 5.000,–.

20.5. Elke vordering op Sport Allee verjaart na verloop van twaalf maanden nadat deze opeisbaar is geworden.

20.6. De deelnemer vrijwaart Sport Allee tegen alle aanspraken van derden, waarvoor Sport Allee krachtens het voorgaande niet aansprakelijk is.

Artikel 21. Account en inloggegevens

21.1 Het account is het afgeschermde gedeelte van de website of app, waartoe de deelnemer toegang heeft na het invullen van de inloggegevens.

21.2 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en geheimhouding van de inloggegevens van zijn/haar account.

21.3 Indien de deelnemer zijn/haar wachtwoord vergeten is, dan kan via de website van Sport Allee een nieuw wachtwoord aangevraagd worden Sport Allee is niet aansprakelijk voor het verlies van inloggegevens door de deelnemer.

21.4 De deelnemer is aansprakelijk voor het (onrechtmatig) gebruik door derden van de inloggegevens en voor alle handelingen of uitingen die via het account van de deelnemer worden gedaan.

21.5 Indien derden zich toegang verschaffen tot het account van de deelnemer, zonder dat dit de deelnemer toegerekend kan worden, dient de deelnemer dit onmiddellijk na ontdekking aan Sport Allee te melden.

21.6 Sport Allee is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de deelnemer mocht lijden als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot zijn account door derden.

21.7 De deelnemer vrijwaart Sport Allee van enige vorderingen die derden mochten doen gelden als gevolg van schade die ontstaat door onrechtmatig verkregen toegang tot de account van de klant.

21.8 Het account bevat een overzicht van de bij Sport Allee bekende gegevens van de deelnemer. De deelnemer is verplicht eventuele wijzigingen in deze gegevens onverwijld door te geven aan Sport Allee

Artikel 22. Overige bepalingen

22.1 Het staat Sport Allee vrij haar rechten en plichten op grond van de overeenkomst over te dragen aan een derde. De instemming van de deelnemer is hiervoor niet vereist.

Artikel 23. Toepasselijk recht

23.1 Op alle met Sport Allee gesloten overeenkomsten of daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

23.2 Bij enig geschil ten gevolge van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is de rechtbank bevoegd kennis te nemen van het geschil.

Artikel 24. Wijziging

24.1 Sport Allee is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde bepaling(en) treedt/treden in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. Op de website van Sport Allee zal na het moment van wijziging een nieuwe versie van de algemene voorwaarden te lezen en downloaden zijn.

Artikel 25. Reparatieclausule nietigheden

25.1 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst.

25.2 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperkte omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling – vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperkte omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

25.3 Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.